Общо Събрание - 27-05-2009г - гр. Карнобат

Металопак АД-Карнобат публикува покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за него. Общото събрание ще се проведе на 27-05-2009г. от 14:00 часа в Карнобат 8400, индустриална зона, с дневен ред:

  1. Годишен доклад на СД за дейността на дружеството през 2008г.; предложение за решение:ОСА приема годишния доклад на СД за дейността на дружеството през2008г. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. и доклада на ДЕС за 2008г.; предложение за решение: ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008г. и доклада на ДЕС за 2008г.
  2. Отчет за дейността на директора за връзка с инвеститорите през 2008г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите през 2008г.
  3. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2008 г.; предложение за решение: ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата на дружеството за 2008г.
  4. Освобождаване от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2008 г.; предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2008 г.
  5. Определяне на възнагражденията на членовете на СД и на срока, за който са дължими; предложение за решение: ОСА определя възнагражденията на членовете на СД и срока, за който са дължими.
  6. Приемане на решение за осъществяване на функциите на одитен комитет от СД на дружеството за срока на мандата на СД; предложение за решение: на основание чл.40ж от Закона за независимия одит ОСА приема функциите на одитен комитет да се осъществяват от СД на дружеството за срока на мандата на СД.
  7. Избор и назначаване на регистриран одитор /ДЕС/ за 2009г.; предложение за решение: ОСА избира и назначава препоръчания от органа, който осъществява функциите на одитен комитет, и предложения от СД регистриран одитор /ДЕС/ за 2009г.
  8. Приемане на бизнес-програма на "Металопак" АД за 2009г.: предложение за решение: ОСА приема предложената от СД бизнес-програма на "Металопак" АД за 2009г.

 

 

Прикачен файлРазмер
Образец на Пълномощно57 KB