Общо Събрание на Акционерите на “Металопак” АД на 26.05.2011 г. в 13 часа в гр. Карнобат

Съветът на директорите на "Металопак" АД, ЕИК 102127798, Карнобат, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на “Металопак” АД на 26.05.2011 г. в 13 часа в Карнобат, индустриална зона, в административната сграда на дружеството, при следния дневен ред и следните предложения за решения:

1. Годишен доклад на СД за дейността на дружеството през 2010 г.; предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2010 г.;

2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г. и доклада на регистрирания одитор за 2010 г.; предложение за решение: ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г. и доклада на регистрирания одитор за 2010 г.;

3. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2010 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2010 г.;

4. Отчет за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2010 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2010 г.;

5. Освобождаване от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2010 г.; предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2010 г.;

6. Определяне на нов мандат на членовете на СД за 3 години; предложение за решение: ОСА определя на членовете на СД нов 3-годишен мандат;

7. Приемане на решение за осъществяване функциите на одитен комитет от СД на дружеството за срока на мандата на СД; предложение за решение: на основание чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит ОСА приема предложението на СД функциите на одитен комитет да се осъществяват от СД на дружеството за срока на мандата на СД;

8. Определяне на възнагражденията на членовете на СД и на срока, за който са дължими; предложение за решение: ОСА приема предложението на СД за определяне на възнагражденията на членовете на СД и за срока, за който са дължими;

9. Определяне размера на гаранцията за управление на членовете на СД; предложение за решение: ОСА приема предложението на СД за определяне размера на гаранцията за управление на членовете на СД;

10. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2011 г.; предложение за решение: ОСА избира и назначава препоръчания от органа, който осъществява функциите на одитен комитет, и предложения от СД регистриран одитор за 2011 г.

11. Приемане на бизнес-програма на “Металопак” АД за 2011 г.; предложение за решение: ОСА приема предложената от СД бизнес-програма на “Металопак” АД за 2011 г.

Целия текст на поканата - в приложените материали за ОС

Прикачен файлРазмер
SD_1.doc27 KB
SD_2.doc27 KB
SD_3.doc27 KB
SD_4.doc27.5 KB
SD_5.doc26 KB
SD_6.doc27 KB
SD_7.doc30 KB
SD_8.doc29 KB
SD_9.doc29 KB
SD_10.doc27.5 KB
SD_11.doc27.5 KB
doklad za deinostta.doc191.5 KB
Protokol SD - OSA 2011.doc59.5 KB
PRILOJENIE MSS 2010.doc199 KB
pokana OSA 2011.doc49.5 KB
ot4et DVI.doc29.5 KB
ODIT.PDF707.49 KB
Obrazets na palnomoshtno.doc56.5 KB
metalopak_BP2011.xls133.5 KB
Informacia po 223a TZ.doc29 KB
doklad_OK.doc25.5 KB
pok_1.TIF448.52 KB
pok_2.TIF459.84 KB
pok_3.TIF468.9 KB